Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Deklaracja Dostępności

Muzeum Narodowe w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Plakatu w Wilanowie.
Data publikacji strony internetowej: 2014-06-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-23


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Treści niedostępne:
1. Zdjęcia i inne treści nietekstowe nie mają opisów alternatywnych.
2. W niektórych miejscach serwisu teksty są justowane.
3. W niektórych miejscach brakuje oznaczenia języka.
4. Struktura nagłówków na stronie nie jest klarowna.
5. Miejscami nie jest zapewniony wystarczający kontrast między poszczególnymi elementami.
6. Focus nie zawsze jest widoczny.
7. Strona nie ma wersji kontrastowej.
8. Niektóre hiperłącza nie są oznaczone prawidłowo.
9. Nie ma możliwości zatrzymania slidera – „karuzeli”, w której prezentowane są zdjęcia na stronie głównej.

Wyłączenia:
1. Strona powstała przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
3. Multimedia opublikowane przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej.
 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-17
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Knapek, adres poczty elektronicznej . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 697 200 054. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Muzeum Plakatu w Wilanowie, ul. St. Kostki Potockiego 10/16, 02–958 Warszawa.
Uwaga! Ze względu na prace remontowe Muzeum Plakatu jest zamknięte do odwołania. Muzeum Plakatu leży w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Najbliższy parking z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w okolicach kościoła św. Anny, ok. 350 metrów od Muzeum Plakatu. Droga z parkingu do Muzeum Plakatu wyłożona jest tzw. kocimi łbami. W Muzeum Plakatu zbiory prezentujemy w dwóch wolnostojących, niepołączonych ze sobą pawilonach. Pawilon pierwszy – przed drzwiami wejściowymi do Muzeum jest jeden stopień. Na potrzeby osób z/na wózkach pracownicy rozkładają metalową rampę. Na parterze nie ma barier architektonicznych. W przestrzeni ekspozycyjnej stoją w odstępach co 4 i co 3 metry wąskie słupy. Słupy mają kolor szary i mogą nie wyróżniać się z kolorystyki otoczenia. Na antresolę można wejść jedynie schodami. Na parterze pawilonu pierwszego jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami oraz przewijak. Pawilon drugi – wejście dla osób poruszających się na wózkach prowadzi przez bramę służbową, którą otwiera pracownik muzeum. Na parterze pawilonu nie ma barier architektonicznych. Do znajdującej się w nim antresoli prowadzą wyłącznie schody. Ze względu na brak dostępności antresoli nie eksponujemy w jej przestrzeni obiektów. Do pomieszczeń biurowych prowadzą schody. W budynku nie ma wind, platform przyschodowych ani podnośników. Do Muzeum Plakatu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie zapewniamy usługi wideotłumaczenia na język migowy. Kasa jest wyposażona w pętlę indukcyjną.


Informacje dodatkowe

Jeśli w opisie Muzeum Plakatu w Wilanowie nie znaleźli Państwo informacji, której potrzebują prosimy o kontakt z Anną Knapek, pełnomocnikiem Dyrektora ds. dostępności. Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania. Strony Muzeum Narodowego w Warszawie i jego oddziałów powstały w 2013 roku, ostatnia aktualizacja w zakresie funkcjonalności miała miejsce wiosną 2018 roku. Ich dostępność zapewni jedynie całkowita przebudowa. Nowoczesny, intuicyjny i dostępny serwis www jest jednym z naszych priorytetów. Prace nad nim trwają od 2020 roku.